Vedtægter

1.      Foreningens navn er Ejsingholm Bredbånds-antenneforening.

 

2.      Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til Internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en radiosender/modtager siddende på antennemasten ved sydende af kostalden på Ejsingholmvej 35. Hertil er fra starten ført en fælles TDC 4mb/s ADSL og hvor­fra firewallbeskyttet internettetadgang fordeles med radio efter 802.1­1x (2,4 gHZ) standarden til medlemmerne. I resten af dette dokument omtales ovennævnte som “masteanlæg­”. Der etableres 10 årlig lejekontrakt med udlejer.

 

3.      Foreningens interesseområde er Ejsingholm og omegn. Private husstande og mindre virksomheder kan efter bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer.

 

  Medlemmerne

4.      Man er medlem af foreningen når indskud er betalt. Foreningen holder styr på det tilsluttede udstyrs  Mac-adresse(r). Systemet vil kun tillade registrerede Mac-adresser. Mac-adressen(-erne) finder systemadministratoren.  Udskifter medlemmet udstyr, der er registreret med Mac-adresse i foreningen, skal netadministator indsætte det nye udstyrs Mac-adresse i systemet mens den gamle fjernes. Medlemmet er forpligtet til ikke at videregive/overlade Mac-adresser, netkort/hele pc-anlæg til andre uden at foreningen er underrettet. Ligeledes skal foreningen have Mac-adressen på medlemmernes netkort. (Ipconfig /all i dosvindue v. Windows)

       

5.      Bestyrelsen afgør, om et medlems PC(-er) skal køre med fast ip-adresse eller DHCP-tildelt ip-adresse.

 

6.      Medlemmet accepterer ved indmeldelse, 1) at det drejer sig om et fælles net og at systemets hastighed er afhængig af antal brugere i det pågældende øjeblik. 2) at systemet derfor er uegnet til online fjernsynskiggeri; at gense visse indslag fra TV er ok.

 

7.      Medlemmers Pc’er skal være forsynet med et antivirus-program, der skal være indstillet til daglig opdatering. Medlemmet er forpligtet til at kontrollere, at den daglige opdatering finder sted. Ligeledes skal medlemmet holde Windows-styresystemet opdateret med alt, hvad der er tilgængeligt fra Microsoft. Andre operativsystemer skal ligeledes holdes opdaterede. Anti- spionrobot-program skal holdes opdateret og køres.

 

8.      Medlemmers private udstyr såsom routere og accespoints må ikke uddele ip-adresser. Det anbefales, at en kyndig fra foreningen hjælper med opsætning af sådant udstyr. Forkert opsætning medfører store gener for fællesskabet.

 

9.      Medlemmerne skal investere i og selv montere en husstands­sende/modtageenhed, hvorfra der skal være synlig kontakt til toppen af sendemasten. Opsætningen af Pc’en(-erne) påhviler medlemmet selv.

 

10.  Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem, der ønsker at have 2 antenner på samme postadresse, f.eks. én til stuehus og et til kontor i driftsbygning, kan få rabat på driften.

 

11.  Et medlem kan få trådløst netværk mellem 2 lokationer forudsat disse er inden for mastens område.

 

12.  Foreningen kan på længere sigt oprette et domæne som f.eks. www.ejsingholm.dk ; herved kan medlemmerne få subwebs som f.eks. www.ejsingholm.dk/kokholm  og e-mailadresse som ejsingholm.dk. På kort sigt bruger alle deres eksisterende e-mailadresse; kun postserveren i e-mailkontoen skal ændres.

 

13.  Ved medlemmets manglende kvartalsbetaling af andel af driften, gives en påmindelse ved overskridelsen af tidsfristen. Er beløbet ikke indgået inden 8 hverdage udelukker netadministratoren medlemmet fra at kunne bruge systemet. Evt. omkostninger til lukning og genåbning påhviler medlemmet. Medlemskabet ophører ikke hermed jvnf. § 30 m.fl.

 

14.  Kommer der nye medlemmer med i løbet af ­året, har bestyrelsen mulighed for at reduceret den næste års-/kvartals opkrævning. I god tid før betalingsterminen får medlemmet pr e-mail besked om det beløb, der skal indbetales.

 

15.  Medlemmerne skal overføre den kvartalsvise betaling direkte til foreningens bankkonto.

 

16.  Etablerer foreningen mulighed for tilmelding til betalingsservice, skal medlemmerne benytte dette.

 

17.  Bestyrelsen kan fastsætte, at store downloads/oploads såsom musik, videoer samt programmer ikke må finde sted i bestemte tidsintervaller. Oplysning herom vil blive givet til medlemmerne via foreningens hjemmeside.

 

18.  Foreningen kan aldrig bringes til ansvar for, at et medlem foretager sig noget ulovligt eller uetisk.  

 

19.                                       Observeres der store belastninger kan netadministratoren se, hvilke medlem(er), der forårsager det. Be­styrelsen kan beslutte at henstille til medlemmet(erne) om at undgå så store downloads samt på sigt undersøge muligheder for en teknisk løsning af problemet. (System-udbygning). Respekteres paragraf 17 ikke, er bestyrelsen bemyndiget til at koble overtræderen af nettet eller indføre båndbredde-begrænsning på medlemmets udstyr. Medlemskabet ophører ikke herved

 

20.  Medlemsskabet gælder én tilslutning. Det er således ikke tilladt at forbinde ikke medlemmers husstande eller virksomheder til nettet.

 

     Generalforsamling

21.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

22.  Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt i januar  kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker ved 1) annoncering i dagspressen eller 2) ved husstandsomdelt skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem eller 3) ved fremsendelse af e-mail til medlemmet (med anmodning om kvittering) senest 21 dage før. Vedr. den sidste (nr 3): Er e-mail indkaldelsen ikke åbnet, skal medlemmet have skriftligt eller telefonisk besked inden 7 dage før generalforsamlingen.

 

23.  Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:


a.       Valg af dirigent.

b.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

c.       Aflæggelse af regnskab.            

d.      Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

e.       Eventuelle forslag.

f.        Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

g.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

h.       Eventuelt.

 

24.  Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen sender de indkomne forslag til medlemmerne pr e-mail straks forslagene er modtaget.

 

25.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 1/4 af medlemmerne senest 21 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

 

26.  Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer, der sidder i restance, er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.

 

27.  Hver tilsluttet medlem har én stemme. Et medlem kan ved skriftligt fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

 

28.  Valgprocedure: Dirigenten beder forsamlingen om mundtlige forslag. Derefter stemmer forsamlingen skriftligt. Generalforsamlingen kan dog hvis -  1) 2/3 af de tilstedeværende ønsker det, 2) der er ikke er flere opstillede end der skal vælges - beslutte at skriftlig afstemning er unødvendigt

 

     Ledelse – Hæftelse

29.  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og netadministator. Bestyrelsen kan vælge en netadministator samt kasserer uden for bestyrelsen. På længere sigt kan disse aflønnes. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner fuldmagt. Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse.

 

30.  I forbindelse med bestyrelsesvalg er det den nye bestyrelses pligt at underrettes myndighederne om, hvem der er formand.

 

31.  Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue eller gæld. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den nettraffik, der formidles via foreningen.

 

 

  REGNSKAB OG ØKONOMI:

32.  Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december. Udtræk skal godkendes af formand og kasserer. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 

33.  os det enkelte tilsluttede medlem skal foreningen opkræve omkostningerne til vedligeholdelse m.v.af anlæg og abonnement . Der kræves betaling for hele det kvartal, et medlemskab startes i. Dog kan bestyrelsen i forbindelse med forenings start fravige dette. Fremgangsmåde for beregning af medlemmernes betaling fastlægges af generalforsamlingen.

 

  OPHØR AF MEDLEMSKAB:

34.  Hvis et medlem efter påkrav ikke har indbetalt en påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling.

 

35.  Medlemskab af foreningen kan opsiges med 6 måneders varsel til den første i måneden. Hvis et medlem ønsker midlertidigt at stille sit medlemskab i bero, kan dette ske med 6 måneders varsel og mod betaling af de til enhver tid gældende takster for henholdsvis afbrydelse og genetablering af adgangen. Opsigelsen skal ske skriftligt til kassereren. Ved fraflytning er tidsfristen 3 måneder.

 

36.  Ved flytning inden for området bibeholdes medlemskabet automatisk.

 

37.  Ved flytning ud af området opsiges medlemskabet jvnf. § 30 Dog kan medlemskab overdrages til en ny husejer efter at bestyrelsen har behandlet sagen. Taler særlige forhold herfor kan bestyrelsen tillade, at et medlemskab overgår fra et medlem, der ønsker udmeldelse til et nyt medlem, som vedkommende har fundet. Det normale skal dog fortsat være, at et medlemskab opnås ved at betale indskud.

 

    VEDLIGEHOLD OG TEKNISK TILSYN:

38.  Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. I tilfælde af  misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen straks frakoble tilslutningen. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere et medlems installation i fald der er indicer for, at installationen giver forstyrrelser for helheden.

 

39.  Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en teknisk tilsynsførende. Den tilsynsførende er over for den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at de fælles installationer ved masten vedligeholdes på forsvarlig måde og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget.

 

40.  Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget, såfremt udvidelserne på kortere sigt er rentable. Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Sammen­lægning af anlægget med tilsvarende  må kun gennem­føres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

 

     VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGS­OPHØR:

 

41.  Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 3/4 af de tilsluttede husstan­de stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for 3/4 af de tilsluttede husstan­de, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte repræsentanters stem­mer. Der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af frem­mødte. Anvendelsen af eventuel formue­/overskud ved nedlæggelse af foreningen afgøres af generalforsamlingen.

 

42.  Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

43.  Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter  afgøres af generalforsamlingen.

 

44.  Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Dette kan gøres ved fremsendelse til medlemmernes e-mailadresse samt ved at placere vedtægterne på foreningens hjemmeside.

 

                 Tilbage                                                                                                                                                    Til top